1
Dưới 300k
2
300k đến 400k
3
400k đến 500k
4
Trên 500k